• hct_d30: [soleusair] 30 pint dehumidifer
  • hct_d45e: [soleusair] 45 pint dehumidifer
  • hct_d70e: [soleusair] 70 pint dehumidifer
  • hmt_d30: [soleusair] 30 pint portable dehumidifier
  • hmt_d45: [soleusair] 45 pint portable dehumidifier
  • hmt_d70: [soleusair] 70 pint portable dehumidifier
  • ds_1_dehum_series: [soleusair] portable dehumidifier (ds1-30-01, ds-45e-101, ds1-70e-101)