• ec110: [newair] evaporative cooler
  • ec111b: [newair] portable evaporative cooler
  • nec500xx: [newair] portable evaporative cooler
  • ec300w_fa: [newair] evaporative air cooler
  • af_1000x: [newair] evaporative cooler
  • ab_850: [newair] 85-can beverage cooler
  • ab_1200: [newair] 126 can freestanding beverage cooler